เว็บไซต์คาสิโน Hex (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์,ผู้ดูแลเว็บไซต์หรือพวกเรา” แทน)เป็นตัวแทนของระบบบริการโต้ตอบแบบเรียลไทม์บนอินเทอร์เน็ตและรวมถึงบริการข้อมูลและข้อมูลที่จัดทำโดยผู้ดูแลเว็บไซต์เว็บไซต์เวอร์ชันมือถือและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วย เป็นบริการและข้อมูลที่จัดหาโดยบุคคลที่สามบนเว็บไซต์หมายถึงระบบการให้บริการบนอินเตอร์เน็ตที่มีการโต้ตอบเกิดขึ้น และยังรวมไปถึงการให้บริการทั้งเชิงข้อมูลย่อยและข้อมูลดิบ ที่จัดทำขึนโดยผู้ดูแลเว็บไซต์ของเรา ในส่วนของเว็บไซต์เวอร์ชั่นมือถือและผลิตภัณฑ์อื่นๆรวมถึงการให้บริการและข้อมูลนั้น ถูกจัดทำโดยบุคคลที่สามของเว็บไซต์

ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนด”แทน) สร้างข้อกำหนดและกฎในการใช้งานของเว็บไซต์

“ผู้ใช้เว็บไซต์” ในที่นี้จะหมายถึง ปัจเจกบุคคลที่ใช้เว็บไซต์

ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี และเป็นผู้ที่มีความสามารถทางกฏหมายเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจและทำข้อตกลงที่เกี่ยวกับการใช้งานเกมและเว็บไซต์ ซึ่งอาจจะแสดง รูปแบบที่เกี่ยวกับการโฆษณา อีกทั้งผู้ใช้เว็บไซต์ต้องยืนยันว่าข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งนั้นเป็นความจริงและผู้ใช้เว็บไซต์จะไม่ใช้วิธีการใดๆในการพยายามเปลี่ยนตำแหน่งหรือถ่ายโอนข้อมูลข้ามเขตอำนาจศาล

ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องรับผิดชอบในการพิจารณาตรวจสอบว่า การพนันบนอินเทอร์เน็ตในเขตอำนาจศาลของเขาหรือเธอนั้นถูกกฎหมายหรือไม่ และอีกทั้งเพื่อเป็นการตรวจสอบข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ข้อกำหนดเหล่านี้มีข้อผูกมัดสำหรับผู้ใช้เว็บไซต์

ผู้ใช้จะต้องอ่านข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียดครบถ้วน การใช้เว็บไซต์โดยผู้ใช้หมายความว่าผู้ใช้จะต้องยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้ทั้งหมด

ข้อกำหนดเหล่านี้อาจถูกแก้ไขทั้งหมดหรือบางส่วนโดยผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อตกลงฉบับปรับปรุงจะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ คาสิโน Hex

ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้และเป็นเอกสารสาธารณะ

ในขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ ผู้เล่นจะต้องยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ของผู้ให้บริการ และดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่ระบุ และเชื่อมโยงเพื่อการใช้งานฟังก์ชั่นของเว็บไซต์

โดยการยอมรับข้อกำหนดต่างๆเหล่านี้ ผู้ใช้จะต้องให้ความยินยอมให้เขาหรือเธอในการเสนอโปรโมชั่นในขณะที่กำลังใช้งานเว็บไซต์ในปริมาณที่กำหนดโดยการผู้ให้บริการเว็บไซต์

ข้อกำหนดในการใช้งานต่างๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์

เว็บไซต์ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูลอิสระ และให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจการพนันในคาสิโนออนไลน์ แต่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เให้ข้อมูลเพียงเท่านั้น และจะไม่ถือว่าเป็นการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม

เว็บซต์นั้นมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆภายนอก เว็บไซต์ไม่ได้มีอิทธิพลต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์ภายนอกนั้นอย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะเข้าร่วมการกับการพนันในเว็บไซต์ใดๆ

เว็บมีเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความ ,รูปภาพ ,วีดีโอ ,กราฟิก ,เพลงและเสียงบันทึก

บทบัญญัติที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพื่อการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ดูแลเว็บไซต์ และบุคคลที่สามที่ถือครองสิทธิ์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ นอกจากนี้ผู้ถือสิทธิ์ทั้งหมดสามารถใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในที่นี้ตามดุลยพินิจ

ผู้ใช้เว็บไซต์จะไม่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ,เผยแพร่ หรือถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามที่มีส่วนร่วมในการขายหรือการมอบหมายสร้างผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแค่บางส่วนของเนื้อหาในเว็บไซต์

เว้นแต่ว่าจะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง แต่จะไม่มีการดาวน์โหลดเนื้อหาไปจากเว็บไซต์นี้ ที่อาจจะถูกคัดลอกและแจกจ่ายถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามเพื่อเผยแพร่ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ดูแลเว็บไซต์ที่มีสิทธิ

คำแถลงเกี่ยวกับข้อมูลบนเว็บไซต์ (เนื้อหา) ที่ละเมิดสิทธิ์และผลประโยชน์ทางกฎหมายของผู้ถือสิทธิ์

ผู้ถือเอกสิทธิ์เพียงเท่านั้น (ต่อไปนี้เรียกว่า“ ผู้ถือสิทธิ์”) ที่จะมีสิทธิ์ในการจัดการและดูแลเว็บไซต์ในกรณีที่มีการระบุข้อมูล (เนื้อหา) บนเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือกฏหมายอื่นๆ ของผู้ถือสิทธิ์ที่สามารถแจ้งการละเมิดสิทธิของเขาหรือเธอในกิจกรรมทางปัญญานี้ได้ทันที

ในการจัดการกับเว็บไซต์ ผู้ถือสิทธิ์จะใช้แบบฟอร์มความคิดเห็นจากการอ้างอิง (การอ้างอิงภายในของแบบฟอร์ม)

แอปพลิเคชันที่มีการระบุข้อความที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของกิจกรรมทางปัญญาในจัดการเว็บไซต์ จะต้องให้เหตุผลที่ดี และมีข้อมูลอื่นๆที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของสิทธิทางกฎหมายภายในเนื้อหา

หากข้อความที่ระบุเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของกิจกรรมทางปัญญานี้ ถูกส่งโดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือสิทธิ ให้แนบสำเนาของเอกสาร (เป็นลายลักษณ์อักษรหรือรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์) เพื่อพิสูจน์สิทธิ์ของเขาหรือเธอ

ในกรณีของข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ,ไม่ถูกต้อง หรือมีข้อผิดพลาดที่พบในคำชี้แจงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ ของกิจกรรมทางปัญญา ผู้ดูแลเว็บไซต์มีสิทธิ์ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือสิทธิ์ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากช่วงเวลาของการรับข้อความดังกล่าว เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูล

และภายใน 24 ชั่วโมงจากช่วงเวลาที่ได้รับแถลงการณ์เรื่องการละเมิดสิทธิ หรือข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงโดยผู้ถือสิทธิ์แล้วนั้น ผู้มีอำนาจในการดูแลเว็บไซต์จะลบเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิของผู้ถือสิทธิ์

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

เว็บไซต์นี้รวมไปถึงเนื้อหาและบริการของเว็บไซต์จะมีข้อกำหนดตนเอง โดยไม่มีการแสดงออกใดๆ หรือแสดงโดยนัยกฏหมาย หรือการรับรองและรับประกันอื่นๆ ผู้ใช้จะต้องยอมรับว่าการใช้เนื้อหาและบริการของเว็บไซต์เป็นการยินยอมความเสี่ยงของตนเอง

เว็บไซต์จะขอปฏิเสธความรับผิดชอบ ในการเป็นตัวแทนการรับประกันหรือเงื่อนไขใดๆ ในรูปแบบใดก็ตามที่มีการรับประกันเกิดขึ้นและมีเงื่อนไขในรูปแบบใดรูปแบบหนึงก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสำหรับเนื้อหาบริการของเว็บไซต์ทั้งหมด และยังรวมไปถึง ตัวแทนรับประกัน การค้ำประกัน ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์เฉพาะ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความถูกต้อง ระยะเวลาของการจัดส่ง ข้อมูล ความสมบูรณ์ของข้อมูล ความเข้ากันได้ดี ความสอดคล้อง ความปลอดภัย การรักษาความลับข้อมูล ความชัดเจนของสิทธิในทรัพย์สิน ความหมาะสม คุณภาพ การใช้งานแบบไม่มีค่าใช้จ่าย และการรับประกันอื่นใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายใต้การบังคับใช้ของกฏหมาย

นอกจากนี้ผู้ดูแลเว็บไซต์ยังปฏิเสธการแสดงความรับผิดชอบการรับประกันและเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติดังต่อไปนี้

การรับประกันและเงื่อนไขที่ครอบคลุมจะมีระยะเวลาจำกัดที่ 30 วันนับตั้งแต่การเข้ามาใช้งานเนื้อหาและบริการของเว็บไซต์ครั้งแรก และจะไม่มีการรับประกันใดๆเกิดขึ้นหากนำมาใช้ในช่วงระยะเวลาที่หมดอายุไปแล้ว

เนื้อหาและบริการของเว็บไซต์ที่ให้ผู้ใช้ได้ใช้บริการนั้นจะไม่สามารถจับต้องได้ ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้ปฏิบัติ ตามข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผู้ใช้ต้องยืนยันว่าตนว่า เขาหรือเธอ เข้าใจและไม่มีข้อข้อครหาใดๆ และถือว่าเป็นความรับผิดชอบกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้เว็บไซต์

ผู้ดูแลเว็บไซต์ ,พนักงาน ,ผู้จัดการ ,หุ้นส่วน ,ผู้ถือหุ้น และ ตัวแทนทั้งหมดนั้นจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดในประการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยุติการดำเนินการของเว็บไซต์ที่ก่อให้เกิดข้อมูลทางธุรกิจที่เสียหายทางด้านการเงิน การสูญเสียกำไรจากด้านต่างๆ การอุธรณ์ร้องเรียน หรือการกระทำอื่นๆ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ และเขตอำนาจศาลที่รวมไปถึงผลลัพธ์จากการนำทางบนเว็บไซต์และการใช้งานและเข้าถึงไฟล์ในส่วนใดส่วนหนึ่ง และผลอันมาจากสิทธิใดๆ เว้นเสียแต่ผู้ดูแลเว็บไซต์นั้นได้จะรับแจ้งถึงความสุญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ ถือว่าเป็นความผิด ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทางปัญญาหรือทรัพย์สินอื่นๆ หรือเป็นความผิดฐานประมาทที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดตกลงตามสัญญา หรือเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันหรือไม่ก็ตาม

ความรับผิดโดยรวมทั้งหมด และการชดใช้ค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือค่าเสียหายทั้งหมด จะถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขทางการเงินที่จำนวนไม่เกินสิบยูโร (10.00 ยูโร)

เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์และผู้ใช้ตกลง ข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศอังกฤษ

ข้อชี้แจงและการบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ รวมทั้งความสัมพันธ์ทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการหรือการละเมิดข้อกำหนดดังกล่าว จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศอังกฤษ (โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของหลักการทางกฏหมาย) การดำเนินการทางกฎหมายหรือกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้อง การชี้แจงและการบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการละเมิดข้อกำหนดใดๆ และรวมถึงความสัมพันธ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ทุกฝ่ายต้องยอมรับเขตอำนาจศาลพิเศษของศาลเหล่านี้ และจะไม่มีการการคัดค้านใดๆทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเหตุเป็นผลหรือความเหมาะสมของความสามารถดังกล่าว อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศ (อนุสัญญาเวียนนา 1980) จะไม่ถูกนำไปใช้กับข้อกำหนดเหล่านี้ในทางใดทางหนึ่งทั้งสิ้น

ในกรณีที่มีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นระหว่างบทบัญญัติที่ระบุข้อความข้อกำหนดไว้ในภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆนั้น ให้ถือบทบัญญัติภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ผู้ใช้จะต้องยอมรับ และใช้การพิจารณาสำหรับประกาศที่จำเป็นทั้งหมดของเว็บไซต์ที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลของเขาหรือเธอที่ระบุไว้ ในระหว่างการลงทะเบียนบนเว็บไซต์หากว่ามีฟังก์ชั่นดังกล่าวบนเว็บไซต์

ผู้ใช้จะถูกปฏิเสธจาก

บทบัญญัติทั่วไป

ผู้ใช้ต้องยืนยันว่า นอกเหนือจากบทบัญญัติของข้อกำหนดเหล่านี้แล้วนั้น เขาหรือเธอ ได้อ่านข้อกำหนดการใช้งานและข้อตกลงอื่นๆ ที่อ้างถึงในข้อกำหนดเหล่านี้แล้วและยอมรับข้อจำกัดที่กำหนดขึ้นทั้งหมด

การขาดผลลัพธ์จากมาตรการในองค์กร หรือการควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องในส่วนของการดูแลเว็บไซต์ จะไม่อาจตีความหรือถือได้ว่าเป็นการสละสิทธิ์ หรือตามบทบัญญัติข้อกำหนดใดๆ

ผู้ใช้ไม่สามารถกำหนดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้เองได้ หรือการถ่ายโอนสิทธิ์ผู้ใช้ในที่นี้ให้แก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนหรือกรณีใดๆ

ผู้ดูแลเว็บไซต์จะมีสิทธิ์อยู่ตลอดเวลาเสมอในการจำกัดการเข้าถึง หรือห้ามผู้ใช้จากการใช้เว็บไซต์โดยตรงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามกฎหมาย

Author
Show More